csen

Přihlásit se

Registrace

Po vytvoření účtu budete moci sledovat stav platby, sledovat potvrzení a po dokončení prohlídky můžete také ohodnotit zájezd.
Uživatelské jméno*
Heslo*
Potvrďte heslo*
Jméno*
Příjmení*
E-mail*
Telefon*
Země*
* Vytvoření účtu znamená, že souhlasíte s našimi Smluvními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Už máte u nás účet?

Přihlásit se
csen

Přihlásit se

Registrace

Po vytvoření účtu budete moci sledovat stav platby, sledovat potvrzení a po dokončení prohlídky můžete také ohodnotit zájezd.
Uživatelské jméno*
Heslo*
Potvrďte heslo*
Jméno*
Příjmení*
E-mail*
Telefon*
Země*
* Vytvoření účtu znamená, že souhlasíte s našimi Smluvními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Už máte u nás účet?

Přihlásit se

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Já, ______________ (jméno a příjmení), nar. _______________(datum narození), bytem _______________(bydliště) tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů poskytnutých v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu ze dne _________ (datum uzavření smlouvy), přičemž jejich zpracovatelem je společnost Altaj-tour s.r.o., IČO 07198256, se sídlem Slavojova 558/7, Nusle, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 296454 (dále jako „Zpracovatel“).

 

  1. Zprostředkovatel (správce údajů) zpracovává osobní údaje zákazníků (subjektů údajů) uvedené ve Smlouvě a další nezbytné údaje pro poskytování Cestovních služeb, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů či GDPR)  (dále jen ,,Nařízení“).
  2. Osobní údaje jsou zpracovávány a shromažďovány pouze za účelem realizace Cestovních služeb dle Smlouvy a dále k nabízení zboží a služeb Zprostředkovatelem. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uchovány též pro účely zasílání obchodních sdělení zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy zákazník zašle Zprostředkovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány.
  3. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny na základě smlouvy o zpracování zaměstnancům Zprostředkovatele a  osobám, které jsou oprávněny služby Zprostředkovatele nabízet a poskytovat.
  4. Zákazník podpisem tohoto Souhlasu prohlašuje, že všechny jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník podpisem tohoto Souhlasu souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů Zprostředkovatelem.
  5. Zprostředkovatel zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje zákazníka jen po dobu, kdy jsou osobní údaje zákazníka potřebné k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Zákazník může souhlas se zpracováním odvolat. Při odvolání souhlasu Zprostředkovatel zpracovávání údajů ukončí a osobní údaje v souladu se Nařízením zlikviduje, pokud neexistuje žádný další právní důvod pro zpracovávání.
  6. Zákazník může požádat Zprostředkovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zprostředkovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu zákazníkovi předat.
  7. V případě, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Zprostředkovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V __________ dne _____________

 

________________________

(jméno zákazníka)